Breze Urban Kitchen

Location: Kalamata
Year: 2021
Area: 40 m²

Architecture & Design: Alexandros Hoholis

Photography: Alexandros Hoholis

01 GIANOYKAKIS A01 ΚΑΤΟΨΗ 01 2 scaled